Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Powrót

INFORMACJA DOTYCZĄCA STYPENDIUM I ZASIŁKU SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Data publikacji: 2020-09-03

Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów* na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

* Miesięczna wysokość dochodu w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota: 528,00 zł netto / na osobę (dochód z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku , tj. z sierpnia 2020r, zgodnie z art.8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - t.j. Dz.U.2019r. poz.1507 ze zm.)
 

Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt. 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące (t.j. Dz.U.2019r. poz.1507 ze zm.)
Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie na terenie gminy Pępowo.
Stypendium nie przysługuje:
- uczniom klas zerowych,
- uczniom, którzy nie mieszkają na terenie gminy Pępowo

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek
1. rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia
2. pełnoletniego ucznia
3. dyrektora szkoły, placówki do której uczęszcza uczeń

Termin składania wniosków dla uczniów szkół wszelkiego typu od 01 września do 15 września 2020r. oraz do 15 października 2020 r. dla słuchaczy kolegiów.
Formularze wniosków są do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie (w pokoju nr 4) lub na stronie internetowej www.pepowo.gopsinfo.pl

UWAGA:
Wnioski należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, pokój nr 4.


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...