Aktualności


wsteczWstecz

Nowe Świadczenie Rodzicielskie

2015-12-31

Od 1 stycznia 2016r. obowiązywać będzie nowe świadczenie rodzicielskie, które przyznawane będzie niezależnie od dochodu. Prawo do świadczenia rodzicielskiego mają osoby /rodziny/, które urodziły dziecko, a którym nie przysługuje zasiłek macierzyński bądź inne uposażenie macierzyńskie.

Nowe świadczenie jest zatem skierowane miedzy innymi do osób bezrobotnych, studentów, osób pracujących na podstawie umów cywilno-prawnych oraz rolników. O przyznanie w/w świadczenia mogą ubiegać się również osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Wysokość świadczenia będzie wynosiła 1000 zł miesięcznie. Wsparcie przysługiwało będzie przez okres roku, tj. przez 52 tygodnie po urodzeniu lub przyjęciu na wychowywanie dziecka. W przypadku porodów mnogich w tym samym czasie przysługiwać będzie jedno świadczenie rodzicielskie, jednak okres pobierania świadczenia będzie mógł zostać wydłużony odpowiednio do: 65 tygodni przy urodzeniu dwójki dzieci, 67 tygodni – trójki, 69 tygodni – czwórki i 71 tygodni przy piątce i więcej. Jeżeli rodzina przyjmie dziecko na wychowanie świadczenie rodzicielskie przysługiwać będzie do ukończenia przez dziecko 7 lat lub (w przypadku, gdy dziecko będzie miało odroczony obowiązek szkolny) do ukończenia 10 roku życia dziecka.
Wnioski można pobierać i składać w GOPS w Pępowie w Biurze Świadczeń Rodzinnych pokój nr 1 w ciągu 3 miesięcy od urodzenia dziecka lub przyjęcia dziecka na wychowanie. W przypadku złożenia wniosku po wyznaczonym terminie prawo do świadczenia przysługiwać będzie od miesiąca, w którym złożono wniosek.
WAŻNE:
Świadczenie rodzicielskie przysługuje również rodzicom dzieci urodzonych przed dniem 1 stycznia 2016r. do ukończenia przez dziecko 1 roku życia, jeżeli nie pobierają z tego tytułu zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Osoby takie muszą złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego w nieprzekraczalnym terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, tj. od 1 stycznia 2016r. W takim przypadku świadczenie zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 stycznia.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji