Aktualności


wsteczWstecz

Pomoc państwa w zakresie dożywiania

2015-12-27

W roku 2016 po raz kolejny GOPS w Pępowie jest realizatorem ogólnokrajowego programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z terenów wiejskich oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych.

Program skierowany jest do najuboższych rodzin, których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Aktualne kryterium dla osoby samotnie gospodarującej wynosi 634,- zł, natomiast dla osoby w rodzinie 514,- zł na osobę. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej czynnikami uprawniającymi do przyznania pomocy w szczególności są: ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa oraz klęska żywiołowa lub ekologiczna. Pomoc w ramach programu może zostać udzielona w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji