Aktualności


wsteczWstecz

INFORMACJA dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze 500+, świadczenie dobry start „300+”, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2018/2019

2018-06-13

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie – Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia dobry start „300+”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2018r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub banków krajowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych) od dnia 1 lipca. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód jest rok 2017.

Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć w przypadku ubiegania się o w/w świadczenia są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2017r. lub 2018r.) oraz świadectwa pracy (jeśli zatrudnienie zakończono w 2017r. lub 2018r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2017 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2017r. (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie) oraz w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2017.
W przypadku ubiegania się o jednorazowe „Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł” oprócz wniosku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny (począwszy od uczniów I klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez dziecko / osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności, z wyjątkiem uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych i studiów wyższych).

Szczegółowe informacje w każdej indywidualnej sprawie można uzyskać w Biurze Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) lub pod nr telefonów: zasiłki rodzinne – 65 575 89 95; świadczenie wychowawcze 500+ – 65 575 89 99; fundusz alimentacyjny – 65 575 89 83.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji