Aktualności


wsteczWstecz

INFORMACJA dla osób składających wnioski o świadczenie wychowawcze „500+”, świadczenie dobry start „300+”, zasiłki rodzinne i fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2019/2020

2019-07-01

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie – Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego „500+”, świadczenia dobry start „300+”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2019r, a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny lub banków krajowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną wniosków o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych) od dnia 1 lipca.

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze 500+ przysługuje wszystkim dzieciom do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę. W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustalone zostanie od dnia 1 lipca 2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypłacane od 1 października 2019 roku) do 31 maja 2021r.
W przypadku ubiegania się o świadczenia rodzinne rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód jest rok 2018. Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2018r. lub 2019r.) oraz świadectwa pracy (jeśli zatrudnienie zakończono w 2018r. lub 2019r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2018 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2018r. (dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie) oraz w przypadku osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku 2018.
Również w przypadku ubiegania się o jednorazowe „Świadczenie Dobry Start w wysokości 300 zł” oprócz wniosku nie są wymagane dodatkowe dokumenty. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu na każde dziecko rozpoczynające rok szkolny (począwszy od uczniów I klasy szkoły podstawowej do ukończenia przez dziecko / osobę uczącą się 20 roku życia lub 24 roku życia w przypadku osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności, z wyjątkiem uczniów szkół policealnych, szkół dla dorosłych i studiów wyższych). Wnioski o świadczenie „Dobry start” można składać drogą elektroniczną od 1 lipca, a w wersji papierowej od 1 sierpnia do 30 listopada 2019r.

Szczegółowe informacje w każdej indywidualnej sprawie można uzyskać w Biurze Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) lub pod nr telefonów: zasiłki rodzinne – 65 575 89 95; świadczenie wychowawcze 500+ – 65 575 89 99; fundusz alimentacyjny – 65 575 89 83.


wsteczWstecz

przejdź do góry...

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie. ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo, tel. 65 575 8989, 65 57589 91, faks: 65 575 8989

Korzystając z serwisu akceptujesz zasady wykorzystania plików cookies. więcej informacji