Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

KOMUNIKAT w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia wniosków o wypłatę dodatku węglowego

Data publikacji: 2022-09-14

KOMUNIKAT

DODATEK WĘGLOWY

Data publikacji: 2022-08-17

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 sierpnia 2022r. do dnia 30 listopada 2022r. wnioski o dodatek węglowy można pobierać i składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pępowie pok. nr 1 i 2 lub drogą elektroniczną poprzez portal ePUAP  - ze strony internetowej Ośrodka Pomocy (www.gops-pepowo.gopsinfo.pl) należy pobrać i wypełnić formularz, a następnie wysłać go jako załącznik do pisma ogólnego (zarówno załącznik jak i pismo ogólne należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnić z wykorzystaniem profilu zaufanego https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany).

WAŻNE!!!

https://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/bezpieczenstwo/5561831,Jak-zlozyc-wniosek-o-dodatek-weglowy-przez-ePUAP-Instrukcja.html

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi (zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego), zgłoszone w Urzędzie Gminy Pępowo do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3 000 złotych. Wniosek o wypłatę w/w dodatku składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski można złożyć do 30 listopada 2022r. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania.

Prosimy składać wypełnione wnioski, ponieważ przy dużej liczbie osób uprawnionych do dodatku węglowego, będą ograniczone możliwości wypełniania wniosku na miejscu.

Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 65 575 89 99 oraz 65 575 89 89.

Załączniki:

  1. Wniosek o wypłatę dodatku węglowego - WORD (plik docx 47KB)
  2. Wniosek o wypłatę ddatku węglowego - PDF (plik pdf 582KB)

Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2022/2023

Data publikacji: 2022-07-15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie – Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2022r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2022r. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód, będzie rok 2021. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę, natomiast kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania funduszu alimentacyjnego wynosi 900 zł na osobę.

Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć, są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2021r. lub 2022r.) oraz świadectwa pracy (jeśli zatrudnienie zakończono w 2021r. lub 2022r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2021 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2021r. (jeśli był pobierany – dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie).

Ponadto nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego i o składce zdrowotnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenia ze szkół – GOPS pozyska je samodzielnie drogą elektroniczną.

 

Szczegółowe informacje w każdej indywidualnej sprawie można uzyskać w Biurze Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) lub pod nr tel. 65 575 89 95 / 667 370 379 (fundusz alimentacyjny 65 575 89 83).

Informacja

Dodatek osłonowy 2022 r.

Data publikacji: 2022-01-05

Dodatek osłonowy wprowadzony został ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dziennik Ustaw z 2022r. poz.1). Jest to nowe świadczenie realizowane przez Gminę w 2022 r., które ma na celu zrekompensowanie wzrostu kosztów energii elektrycznej, cen gazu i żywności (w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej).

Gdzie złożyć wniosek

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Pępowo składają w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie. Tel. GOPS 65-5758999.

Dla kogo dodatek osłonowy 2022 r.? Wszystko zależy od dochodów

Świadczenie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu, w rozumieniu ustawy o świadczeniach rodzinnych, nie przekracza kwoty 2100 zł oraz osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę.

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

Gospodarstwu wieloosobowemu przysługuje jedno świadczenie dla całej rodziny.
W przypadku złożenia kilku wniosków przez różnych członków gospodarstwa zostanie rozpatrzony pierwszy złożony.

Dodatek osłonowy zostanie przyznany również osobie/rodzinie, gdy wysokość jej przeciętnego miesięcznego dochodu przekracza powyższe kwoty. Otrzyma różnicę między kwotą dodatku osłonowego, a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na zasadzie „złotówka za złotówkę”. W przypadku gdy wysokość dodatku osłonowego jest niższa niż 20 zł, świadczenie to nie przysługuje.

 Terminy składania wniosków

 Wnioski należy składać w terminie do 31 października 2022 roku. Wnioski złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

Wnioskodawcom, którzy złożą wniosek do 31 stycznia 2022r. wypłata dodatku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach. Pierwsza część zostanie wypłacona w terminie do 31 marca 2022 roku, druga w terminie do 2 grudnia 2022 roku. Osoby, które złożą wniosek od 01 lutego 2022r. do 31 października 2022r pełną kwotę dodatku osłonowego otrzymają jednorazowo- nie później niż do 2 grudnia 2022r.

Wysokość dodatku

  • 400 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 600 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 2-3 osobowych,
  • 850 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1150 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 Osobowych.

W przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynkówświadczenie jest podwyższone i dopłata wynosi:

  • 500 zł w skali roku dla gospodarstw domowych jednoosobowych,
  • 750 zł w skali roku dla gospodarstw domowych,
  • 1062,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 4-5 osobowych,
  • 1437,50 zł w skali roku dla gospodarstw domowych 6 osobowych.

Od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel i zarządca budynku ma obowiązek zgłosić źródła ogrzewania i spalania paliw do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację można złożyć w Urzędzie Gminy (pokój nr 20) w formie papierowej lub w formie elektronicznej.

Właściciele domów użytkowanych już przed 1 lipca 2021 r. mają 12 miesięcy na zgłoszenie źródła ciepła (wysłania deklaracji do CEEB). W przypadku domów oddawanych do użytkowania po tej dacie właściciele mają obowiązek zgłoszenia pieca lub kotła w ciągu 14 dni od uzyskania pozwolenia na użytkowanie budynku. Jeśli ktoś nie zgłosi urządzenia, którym ogrzewa swój dom, do ewidencji może otrzymać karę grzywny do 500 zł. Jeśli sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć do 5000 zł.

Informacja o przyznaniu świadczenia

Przyznanie  dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana prawa do tego dodatku oraz rozstrzygnięcie w sprawie nienależnie pobranego dodatku osłonowego wymagają wydania decyzji

Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500+ będą składane w ZUSie!

Data publikacji: 2022-01-03

Od 2022 roku obsługę programu „Rodzina 500 plus” zacznie przejmować ZUS. Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie wychowawcze należy złożyć do ZUS-u. Świadczenia za okres do 31 maja 2022 r. przyznane przed 1 stycznia 2022r. wypłaci jeszcze gmina.
 

Czytaj całość publikacji "Od 1 stycznia 2022 r. wnioski o świadczenie 500+ będą składane w ZUSie!"


Zobacz także: archiwum "Aktualności" (archiwum)...