ikona wczytywania strony

Aktualności

Ikonka symbolizująca artykuł

Dodatek Osłonowy

2024-02-13

Informujemy, że do 30 kwietnia 2024r. można składać wniosek o dodatek osłonowy.

Świadczenie przysługuje jednorazowo za okres od 1 stycznia 2024r. do 30 czerwca 2024r. i ma na celu zniwelowanie kosztów energii, gazu oraz żywności dla mniej zamożnych gospodarstw domowych.

Wniosek można złożyć osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, Platforma ePUAP (należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym).  

Wnioski złożone po 30 kwietnia 2024r. pozostawia się bez rozpoznania.                                   

Szczegółowe informacje w zakładce: Świadczenia >>> Dodatek osłonowy

Ikonka symbolizująca artykuł

Refundacja podatku VAT dla odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym

2024-02-13

Zgodnie z ustawą z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie realizuje zadanie przyznawania refundacji opłaconego podatku VAT dla gospodarstw domowych wykorzystujących jako główne źródło ogrzewania urządzenia grzewcze zasilane paliwami gazowymi.

O zwrot podatku VAT za gaz mogą się ubiegać te gospodarstwa domowe, które używają gazu do celów grzewczych. Oznacza to, że gaz musi być wykorzystywany do ogrzewania domu lub mieszkania. Zwrotu podatku VAT nie otrzymają więc osoby wykorzystujące gaz tylko w kuchni do gotowania, jak również ci, którzy podgrzewają gazem wodę użytkową.  Refundacja podatku VAT przysługuje w kwocie odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych w okresie:

  • od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31.12.2023 r.
  • od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 30 czerwca 2024 r.

Odbiorcy paliw gazowych w gospodarstwie domowym przysługuje refundacja podatku VAT gdy:

  • główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zasilane paliwami gazowymi zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 21 grudnia 2022 r. albo po tym dniu w przypadku głównego źródła ogrzewania wpisanego lub  zgłoszonego po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków;

Kryterium dochodowe do refundacji podatku VAT obliczane jest za rok 2022 i wynosi:

  • 2 100 zł dla jednoosobowe gospodarstwa domowego
  • 1 500 zł dla wieloosobowego gospodarstwa domowego

Wniosek o wypłatę refundacji podatku VAT składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych i jest odbiorcą wskazanym na fakturze VAT. Do wniosku należy dołączyć:

  • fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych dla danego gospodarstwa domowego obejmującą okres od 1 stycznia 2023 r. do 30 czerwca 2024 r.
  • dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę;
  • w indywidualnych przypadkach inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu np. nakaz płatniczy podatku rolnego.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT można złożyć osobiście w Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w Pępowie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej: aplikacja mObywatel, Platforma ePUAP. Należy pamiętać o opatrzeniu takiego wniosku kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym.

Wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r. oraz w 2024 r. należy złożyć do 30 czerwca 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.

Ikonka symbolizująca artykuł

Zasiłki rodzinne, fundusz alimentacyjny na nowy okres zasiłkowy 2023/2024

2023-07-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie – Biuro Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) informuje, że wnioski papierowe w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane od dnia 1 sierpnia 2023r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną od dnia 1 lipca 2023r. Rokiem bazowym, z którego będzie obliczany dochód, będzie rok 2022. Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania zasiłku rodzinnego wynosi 674 zł na osobę, a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne kryterium dochodowe wynosi 764 zł na osobę, natomiast kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania funduszu alimentacyjnego wynosi 1.209 zł na osobę.

Wymaganymi dokumentami, jakie należy złożyć, są umowy o pracę (jeśli zatrudnienie zostało podjęte w 2022r. lub 2023r.) oraz świadectwa pracy (jeśli zatrudnienie zakończono w 2022r. lub 2023r.), a w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego – nakaz płatniczy za 2022 rok, zaświadczenie z KRUS-u o wysokości zasiłku chorobowego i zasiłku macierzyńskiego w 2022r. (jeśli był pobierany – dotyczy osób ubezpieczonych w KRUS-ie).

Ponadto nie są wymagane zaświadczenia o dochodach z Urzędu Skarbowego i o składce zdrowotnej z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz zaświadczenia ze szkół – GOPS pozyska je samodzielnie drogą elektroniczną.

Szczegółowe informacje w każdej indywidualnej sprawie można uzyskać w Biurze Świadczeń Rodzinnych (parter, pokój nr 1) lub pod nr tel. 65 575 89 95 / 667 370 379 (fundusz alimentacyjny 65 575 89 83).

Ikonka symbolizująca artykuł

KOMUNIKAT w sprawie przesunięcia terminu rozpatrzenia wniosków o wypłatę dodatku węglowego

2022-09-14
KOMUNIKAT
Zobacz także: starsze artykuły z menu "Aktualności" (archiwum)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

ul. Stanisławy Nadstawek 6
63-830 Pępowo
tel. (65)575-89-89, (65)575-89-91, faks: (65)575-89-89

Link do platformy epuapPolityka prywatnościDeklaracja dostępnościRODO