Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Data publikacji: 2021-03-26

Załączniki:

  1. Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego (plik pdf 104KB)

Deklaracja dostępności (www.pepowo.gopsinfo.pl)

Data publikacji: 2020-04-01

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.pepowo.gopsinfo.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2015-04-20 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2018-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - brak responsywności, - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-04-01 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aneta Grzymisławska , gops@pepowo.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 575 89 83 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pępowie mieści się przy ul. Stanisławy Nadstawek 6, 63-830 Pępowo. Pomieszczenia OPS znajdują się w budynku Urzędu Gminy. Do budynku prowadzą 2 wejścia. Główne wejście zlokalizowane jest od ulicy Stanisławy Nadstawek. Do wejścia prowadzą schody, przy schodach nie ma podjazdu dla wózków. Przy wejściu znajduje się dzwonek z napisem "Dla niepełnosprawnych"- za pomocą którego istnieje możliwość przywołania pracownika Ośrodka. Wyłącznie dla pracowników przeznaczone jest drugie wejście, znajdujące się od strony podwórza. Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami. Ośrodek Pomocy Społecznej zajmuje 4 pomieszczenia biurowe. Trzy z nich znajdują się na parterze ( jest to biuro Kierownika GOPS, biuro pracowników socjalnych oraz biuro świadczeń rodzinnych) i jedno na piętrze ( Fundusz Alimentacyjny i Księgowość). Do części budynku znajdującej się na parterze i piętrze prowadzą schody. W budynku nie ma windy. W budynku brak jest toalety dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Bezpośrednio przy wejściu głównym do budynku Urzędu znajduje się 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą skorzystać z tłumacza języka migowego pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia takiej potrzeby (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem).

Otwórz deklarację dostępności strony www.pepowo.gopsinfo.pl